Taking too long? Close loading screen.

Author: Zbigniew Czyż

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019

Trwa IX edycja konkursu mającego na celu promocję i wyróżnienie małopolskich przedsiębiorstw społecznych. Do konkursu mogą przystąpić firmy, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych. Jak co roku wybrane zostaną także przyjazne ekonomii społecznej samorządy oraz biznes. Ta edycja konkursu jest […]

Certyfikaty dla najbardziej zaangażowanych przedsiębiorstw społecznych

Certyfikaty dla najbardziej zaangażowanych przedsiębiorstw społecznych

W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowano konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej –„Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018”. To specjalne wyróżnienie dla tych instytucji, które skutecznie łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. W ubiegłorocznej, pierwszej edycji konkursu, przyznano łącznie 27 certyfikatów w dwóch kategoriach: „I. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych” oraz „II. Przedsięwzięcie PES sfinansowane/współfinansowane ze […]

Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odgrywa także ważną rolę w drugiej sferze funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej związanej bezpośrednio ze wsparciem tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. I tak do zadań Ministra należy w szczególności określanie standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) oraz prowadzenie procesu akredytacji. Co to oznacza? Uzyskanie akredytacji Ministra otwiera […]

Wsparcie ekonomii społecznej

Wsparcie ekonomii społecznej

Wsparcie ekonomii społecznej System wsparcia ekonomii społecznej obejmuje trzy główne płaszczyzny. Pierwsza z nich to sfera koordynacji polityk krajowych i regionalnych. Tutaj główną rolę pełni Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poza odpowiednim ulokowaniem problematyki w krajowych dokumentach strategicznych i programowych, zawiera on również wsparcie i koordynację działań prowadzonych na szczeblu regionalnym. Wsparciem dla MRPiPS w tym […]

Spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy oraz spółdzielnie inwalidów i niewidomych

Spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy oraz spółdzielnie inwalidów i niewidomych

Dziś o spółdzielniach socjalnych, spółdzielniach pracy oraz spółdzielniach inwalidów i niewidomych. Inną ważną grupą podmiotów ekonomii społecznej tworzących sprzyjające warunki pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym są spółdzielnie socjalne, spółdzielnie prazy oraz spółdzielnie inwalidów i niewidomych. Według stanu na koniec 2017 r. były one miejscem pracy dla blisko 35 tys. pracowników, z których 16,5 tys. […]

Przedsiębiorstwa społeczne

Przedsiębiorstwa społeczne

Przedsiębiorstwa społeczne Przedsiębiorstwa społeczne – czyli co? Taki status mogą uzyskać organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i podmioty kościelne spełniające określone warunki dotyczące m.in. przeznaczania całości zysków na działalność społeczną lub reintegrację społeczną i zawodową pracowników, zatrudniają co najmniej 30 proc. pracowników z grup zagrożonych wykluczeniem i są zarządzane w sposób partycypacyjny. Na początku 2019 r. na […]

Reintegracja i zatrudnienie w ekonomii społecznej

Reintegracja i zatrudnienie w ekonomii społecznej

Reintegracja i zatrudnienie w ekonomii społecznej Reintegracyjny charakter ekonomii społecznej polega na tworzeniu odpowiednich warunków dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. To jednak nie tylko tworzenie miejsc pracy dopasowanych do indywidualnych potrzeb, ale też podmiotowe podejście do pracowników, włączanie ich w procesy decyzyjne, a także odbudowa […]

Podmioty ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej Czym są PES-y? To po prostu podmioty ekonomii społecznej, za które uznaje się wiele różnych typów i form działalności mieszczących się zarówno w sektorze spółdzielczym, jak i sektorze pozarządowym. To np. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy, podmioty kościelne czy koła gospodyń wiejskich. Do grona PES zalicza się także jednostki odgrywające […]

Ponad 700 tys. zł na wsparcie ekonomii społecznej

Ponad 700 tys. zł na wsparcie ekonomii społecznej

Ponad 700 tys. zł na wsparcie ekonomii społecznej W tym roku na wsparcie ekonomii społecznej – w tym kursy, szkolenia i uprawnienia zawodowe – wydano już ponad 700 tys. zł. Warto skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy i zapytać o dostępność tych środków. Kształcenie ustawiczne pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej – to priorytet realizowany z […]

Ekonomia społeczna i solidarna w polityce rządu

Ekonomia społeczna i solidarna w polityce rządu

Ekonomia społeczna i solidarna w polityce rządu Zagadnienia związane z rozwojem ekonomii społecznej zostały uwzględnione m.in. w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ekonomia społeczna koncentruje się na potrzebach ludzi, którzy często z przyczyn niezależnych, takich jak niepełnosprawność, choroba psychiczna, wiek, długotrwałe bezrobocie czy ubóstwo, nie mogą w pełni uczestniczyć […]

1 2 3 8

Enter your keyword